آدرس : استان بوشهر شهرستان جم شهرك پرديس دبستان غيردولتي علم و دانش تلفن : 0773764598دورنگار : 07737646295 رايانامه : pardisschool1@yahoo.com
آدرس : استان بوشهر شهرستان جم شهرک پردیس دبستان غیردولتی علم و دانشتلفن : 0773764598دورنگار : 07737646295رايانامه : pardisschool1@yahoo.com